صفحه نخست

دسترسی به وجوه
کارهای بزرگ انجام دهید.

پول نقد مورد نیاز خود را دریافت کنید
کسب و کار خود را بگیرید و
رویاهای شخصی به بانک

ممنوع

دوباره برای وام استارتاپی؟

تلاش

با استفاده از اعتبار بالا؟

پرداخت

نرخ بهره غیرممکن بالاست؟

گیر

انجام حداقل پرداخت ها؟

خرد شده

زیر کوه بدهی؟

پاسخ است:

Funding Dreams™
پس از 2004.

Ovesture به شما قدرت می دهد تا از بزرگترین رویاهای خود سرمایه گذاری کنید. ما به شما کمک می کنیم راه هایی برای دسترسی به وجوه تجاری، کاهش نرخ بهره و استفاده از منابع مالی جدیدتر و هوشمندتر پیدا کنید. به طور خلاصه: ما از هر زاویه ای کار می کنیم تا هر دلار ممکن را به شما برسانیم.